Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 27 mei 2024

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. MHUR Verduurzamingstechniek: een handelsnaam van de besloten vennootschap Ubels Holding B.V.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen van MHUR Verduurzamingstechniek koopt en/of aan MHUR Verduurzamingstechniek opdracht geeft tot levering van goederen of diensten.

c. Opdracht of Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en MHUR Verduurzamingstechniek, betreffende koop en verkoop van zaken en goederen of de levering van diensten.

d. De algemene voorwaarden: de onderhavige door MHUR Verduurzamingstechniek gebruikte algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, offerteaanvragen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door MHUR Verduurzamingstechniek tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

2. MHUR Verduurzamingstechniek wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens in te zien op de mhur.nl

4. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval verwijst MHUR Verduurzamingstechniek naar haar bovengenoemde website.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of gewijzigde (vervolg)opdrachten van Opdrachtgever aan MHUR Verduurzamingstechniek.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden integraal in stand, en zal of zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

7. MHUR Verduurzamingstechniek behoudt zich te allen tijde uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen via de website mhur.nl bekend worden gemaakt.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van MHUR Verduurzamingstechniek zijn steeds vrijblijvend.

2. De door MHUR Verduurzamingstechniek opgestelde offerte is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt. MHUR Verduurzamingstechniek mag uitgaan van de juistheid van deze informatie.

3. De door MHUR Verduurzamingstechniek uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Na aanvaarding van de offerte is de Overeenkomst tot stand gekomen. MHUR Verduurzamingstechniek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst en levering

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en MHUR Verduurzamingstechniek komt pas tot stand, nadat MHUR Verduurzamingstechniek de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of aanvaard of wanneer MHUR Verduurzamingstechniek uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

2. De door MHUR Verduurzamingstechniek gecommuniceerde en overeengekomen tijdstippen van levering en plaatsing zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn.

3. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met

MHUR Verduurzamingstechniek, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5: Prijzen en betalingen

1. Alle getoonde prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor levering aan consumenten worden prijzen steeds inclusief btw vermeld.

2. Wanneer zich tussen de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst en de daadwerkelijke uitvoering c.q. levering hiervan onvoorziene kostenverhogende omstandigheden voordoen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving, prijswijzigingen ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, in- en uitvoerrechten, verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies en dergelijke, is MHUR Verduurzamingstechniek gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Opdrachtgever is gehouden om 20 % van het overeengekomen bedrag voorafgaand aan de levering/plaatsing te voldoen op het rekeningnummer van MHUR Verduurzamingstechniek, hierna te noemen ‘de Aanbetaling’.

4. Het restant van het overeengekomen bedrag dient binnen zeven dagen na levering/plaatsing te worden voldaan.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of verrekening. Wanneer Opdrachtgever nalaat tijdig te betalen is zij vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd.

6. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van MHUR Verduurzamingstechniek een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 6: Schade en aansprakelijkheid

1. In geval van schade ten gevolge van de werkzaamheden kan MHUR Verduurzamingstechniek enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of een door haar ingeschakelde onderaannemer.

2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid van MHUR Verduurzamingstechniek jegens de Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de in verband met de opdracht door MHUR Verduurzamingstechniek in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MHUR Verduurzamingstechniek. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

3. MHUR Verduurzamingstechniek is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of indirecte schade.

4. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden of extra kosten die Opdrachtgever maakt in verband met het niet functioneren van de installatie.

5. Aansprakelijkheid wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, zoals een ondeugdelijke meterkast of ondeugdelijke dakconstructie. Ook is MHUR Verduurzamingstechniek niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.

6. Kleine beschadigingen zoals schade aan dakpannen, verf etc. komen nimmer voor schadevergoeding in aanmerking, nu de aard van de te verrichten werkzaamheden nu eenmaal met zich meebrengt dat er schade kan optreden.

7. Opdrachtgever is gehouden om in geval van werkzaamheden op een dak met dakpannen voor aanvang van de werkzaamheden ervoor zorgdragen dat er minstens 15 reservedakpannen aanwezig zijn. Wanneer er dakpannen zijn beschadigd zal MHUR Verduurzamingstechniek deze dakpannen vervangen met de reservedakpannen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Na de installatie van je de goederen zijn deze goederen voor risico van Opdrachtgever. MHUR Verduurzamingstechniek blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat Opdrachtgever de volledig prijs van de overeenkomst heeft voldaan aan MHUR Verduurzamingstechniek.

2. Tot het moment dat de volledige prijs voldaan is, is Opdrachtgever gehouden MHUR Verduurzamingstechniek toegang te blijven verschaffen tot de geleverde goederen en heeft MHUR Verduurzamingstechniek het recht al het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van MHUR Verduurzamingstechniek op schadevergoeding.

Artikel 8: Annuleringen

1. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht.

a. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 40% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

b. MHUR Verduurzamingstechniek is gerechtigd Aanbetalingen te verrekenen met de hierboven genoemde kosten van annulering.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MHUR Verduurzamingstechniek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.